ENERGIE - INUBER

Vaya al Contenido

ENERGIE

SLOVENSKO
Projekty elektro

Kvalitný návrh elektrickej inštalácie je predpokladom pre optimalizáciu nákladov za prevádzku, vytvorenie požadovaného komfortu a zároveň zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Z tohto dôvodu musí byť prístup k tvorbe tejto dokumentácie obzvlášť precízny. Inteligentné systémy otvárajú projekčnej činnosti nové obzory.Nekvalitný projekt môže často spôsobovať poruchovosť elektrického zariadenia alebo v istých prípadoch dokonca nefunkčnosť ochranných prvkov a ohrozenie ľudských životov.


Fotovoltaické zariadenia

Za asi najmodernejší trend v oblasti výroby elektrickej energie patrí oblasť fotovoltaických panelov. Tieto zariadenia využívajú slnečné žiarenia na výrobu elektrickej energie. Moderné fotovoltaické panely poskytujú pomerne účinný a ekologický zdroj elektrickej energie, ktorý je možny umiestniť i na strechu rodinného domu. Na základe garantovaných výkupových cien je návratnosť investícii za túto technológiu približne 7 rokov. Naša firma zabezpečuje projekciu fotovoltaiky pre potreby strešných aplikácii (napríklad: rodinné domy).
  
Správny výber izolácie
Náklady na vykurovanie tvoria najväčšiu položku v celoročných výdavkoch na energiu, ktorá je potrebná pri prevádzke rodinných domov. Koľko stojí vykurovanie, nezávisí len od veľkosti či tvaru domu, ale aj od tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií a od typu vykurovacích zariadení, t. j. regulácie vykurovania a ohrevu teplej vody, technického stavu príslušných rozvodov a ich tepelnej izolácie a zdrojov tepla.
Prečo pasívny dom?
Pasívny dom je dom s najnižšou možnou spotrebou energií na vykurovanie (15 kW/m2) a ohrev teplej vody. Je 7x úspornejší ako bežná stavba. Pasívny dom sa počas svojej doby životnosti zaplatí sám svojou úspornou kvalitou použitých materiálov. Prevádzkové náklady na takýto dom sú tak nízke, že ich dokáže zaplatiť každý. Správny návrh zabezpečí porovnateľné investičné náklady ako pri bežnom dome s neporovnateľným komfortom bývania, čerstvého vzduchu a moderných technológií bez obmedzovania sa.
Klimatická a energetická politika EÚ do roku 2030
Smernicou o energetickej efektívnosti sa ustanovuje spoločný rámec opatrení na podporu energetickej efektívnosti v Únii s cieľom zabezpečiť, aby sa do roku 2020 dosiahol 20 % hlavný cieľ EÚ v oblasti energetickej efektívnosti a aby sa vytvorili podmienky na ďalšie zlepšenie energetickej efektívnosti po tomto roku. Európska komisia sa dlhodobo snaží vnútiť účastníkom trhu, aby investovali do úspor energie a zvyšovali energetickú efektívnosť. Strategickými právnymi predpismi v tejto oblasti sú najmä Smernica EPaR 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti a Smernica EPaR 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov.
Ako dosiahnuť čo najlepšiu tepelno - izolačnú schopnosť domu?
Energeticky pasívne obytné domy môžu mať vzhľad ktorejkoľvek kvalitnej architektúry. Pasívny štandard môže byť riešením aj pre kancelárske budovy, školy a škôlky, výrobné priestory, nákupné centrá či telocvične. V západoeurópskej architektúre sa téma efektívneho bývania dostáva do povedomia veľkého spektra ľudí. Je načase, aby sa stala témou aj u nás.
   INUBER Handelsagent und Projektmanagement.
   Laxenburger Str. 353. 1230 Wien (Österreich)
Regreso al contenido